Průvodce výběrem vhodného formátu loga Logo format selection guide

Výběr verze loga

Choosing logo version

Stažením konkrétní verze loga (verze pro obrazovku vs. verze pro tisk) ihned získáte příslušnou barvu loga pro vaše použití. V tabulce je uveden přehled a nejčastější případy.

By downloading a specific version of the logo (Screen Version vs. Print Version) straight away to get the relevant color of the logo for your use. The table shows a summary and the most common cases.

Vlastnosti a použití loga Features and use of the logo
Verze pro obrazovky Version for screenVerze pro tisk Version for print
Barevný režim stažených souborů Color mode of downloaded filesRGBCMYKPantone
Doporučené formáty loga Recommended logo formatsPNGSVGPDFEPSPDF
Web a prezentace (PowerPoint, Keynote) Web and presentations (PowerPoint, Keynote)
Online dokumenty (Google, Office365) Online documents (Google, Office365)
Vizitka, leták nebo brožura Business card, flyer or brochure
Smlouvy a dokumenty k tisku Contracts and documents for printing

Podle aplikace

Barevné režimy (RGB, CMYK, atp.) a jejich vlastnosti jsou popsány tady.

Logo application

Color modes (RGB, CMYK, etc.) and their properties are described here.

Aplikace loga Logo application 
Barevný režim Color mode
SVG
PNG
PDF
EPS
WebdesignRGBMobilní aplikace Mobile app 
RGBPrezentace Presentations (PowerPoint, Keynote)
RGBOnline prezentace (Google prezentace) Online presentation 
RGBTiskoviny Prints (vizitka, leták…)
CMYKSpeciální (razítko, laser...)Specials (stamp, laser…)

ONE COLORVlastnosti formátů

Format properties

Vlastnosti formátu loga Logo format properties
PDF
SVG
EPS
PNG
Lze libovolně zvětšovat Can be scaled 
transparentní pozadí Transparent background 
Je vhodné pro digitální obrazovky It is suitable for digital screens 
Je vhodné pro tisk It is suitable for printing 
Nejuniverzálnější formát The most universal format 
Přehled formátů

Formats overview

PDF
Portable Document Format

Tento vektorový formát může být univerzálně zobrazen na jakémkoliv počítači s Adobe Acrobat (nebo jiným PDF prohlížečem). Umožňuje editaci na úrovni zdrojového souboru, takže je možno ho také posílat jako formát k tisku. Zároveň si s ním poradí většina programů (grafických, prezentačních).

This vector format can be universally displayed on any computer with Adobe Acrobat (or another PDF viewer). It allows editing at the source file level, so it can also be sent as a printable format. At the same time, most programs (graphic, presentation) can handle it.

SVG
Scalable Vector Graphics

Jedná se o vektorový formát loga určený primárně pro online aplikace (weby). S nástupem monitorů s vysokým rozlišením tento formát zaručí perfektně ostré zobrazení bez ztráty kvality, ať už se jedná o jakékoliv zobrazovací zařízení.

This is a vector logo format intended primarily for online applications (websites). With the advent of high-resolution monitors, this format guarantees perfectly sharp images without loss of quality, no matter which display device.

EPS
Encapsulated PostScript

Tento vektorový formát může být otevřen na širokém spektru produkčních programů (Adobe Illustrator, Corel Draw), proto je často využíván tiskárnami a výrobními firmami.

This vector format can be opened on a wide range of production programs (Adobe Illustrator, Corel Draw), so it is often used by printers and manufacturing companies.

PNG
Portable Network Graphics

Tento formát je určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky na internetu. Jelikož se ale stále jedná o rastr, je potřeba dát zvýšený pozor na výslednou kvalitu vykreslení loga.

This format is intended for lossless compression of raster graphics on the Internet. However, since it is still a raster, it is necessary to pay increased attention to the resulting quality of logo rendering.

JPGAI

V logo packu je k dispozici také formát loga JPG. Používání formátu JPG pro logo je ale možné použe v případě, kdy není jiná možnost. Kupříkladu Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví vyžduje tento formát, proto svému patentovému zástupci posílejte tuto verzi loga. Formát AI využije především designer/grafik. Umožňuje plnou editaci a nasazení v rámci Adobe produktů. AI formát loga je také součástí logo packu.

The JPG logo format is also available in the logo pack. However, using the JPG format for the logo is only possible if there is no other option. For example, the European Union Intellectual Property Office requires this format, so send this version of the logo to your patent attorney. The AI ​​format will be used mainly by the designer / graphic artist. Enables full editing and deployment within Adobe products. The AI ​​logo format is also part of the logo pack.

Logo pack

Stáhněte si všechny verze a formáty loga pro obrazovky i tisk. Nachází se zde také speciální verze loga (jednobarevné), atp.

Download all versions and formats of the logo for screen and print. There is also a special version of the logo (monochrome), etc.

StáhnoutDownload logopack (.ZIP)